Tài liệu họp ĐHĐ cổ đông 2017 PDF. In

Tài liệu họp cổ đông thường niên 2017

https://drive.google.com/open?id=1XExBzQKINqDXCd4zvvk-i3SIiTOZ77i7

Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

https://drive.google.com/open?id=1PgUY8q4kVuM27O-xw1Mef_IufpwOYs5t

Nghị quyết và BB họp cổ đông thường niên 2017

https://drive.google.com/open?id=1AYJwQodsNloIjLliIh9p_wIAMe4uHaiL

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn


Mã bảo mật
Làm mới